Welk soort verhalen worden toegevoegd
Verhalen in alle genres worden toegevoegd, zoals sprookjes, sagen, legenden, raadsels, moppen, stadssagen (broodje-aapverhalen).